Terreinreglement

Terreinreglement Paleispark

Graag willen we u als bezoeker een plezierig verblijf in het Paleispark binnen Kroondomein Het Loo bezorgen. Om dit te realiseren verzoeken wij u onderstaand reglement in acht te nemen.

Met het betreden van het Paleispark gaat u, zonder enig voorbehoud, akkoord met dit terreinreglement. Niet naleven en/of overtreding van één of meerdere artikelen van dit reglement kan tot een geldboete en/of directe ontzegging van toegang en/of tot aangifte bij de politie leiden.
Meld calamiteiten afhankelijk van de aard bij 112
of bij Kroondomein Het Loo: 055 527 55 11.

Artikel 1. Toepassingsgebied

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op het gehele terrein van het Paleispark dat deel uitmaakt van Kroondomein Het Loo liggend in de gemeente Apeldoorn.

Artikel 2. Bevoegdheid & handhaving

⦁ Kroondomein Het Loo is bevoegd tot het (doen) handhaven, opsporen en constateren van overtredingen betreffende de artikelen benoemd in dit reglement.

⦁ Aanwijzingen van medewerkers van Kroondomein Het Loo of een hiervoor aangestelde toezichthouder, dienen direct, zonder enig voorbehoud, opgevolgd te worden.

⦁ Overtredingen van de artikelen genoemd in dit reglement kunnen worden bestraft met een geldboete en/of directe terreinontzegging voor een bepaalde tijd tot maximaal 3 jaar

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Iedere bezoeker die het Paleispark betreedt doet dit volledig op eigen verantwoording en voor eigen risico. Kroondomein Het Loo kan op géén enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, ongevallen, vermissing of ziekte of andere vormen van schade, in welke vorm ook, ongeacht de oorzaak hiervan. Evenmin draagt Kroondomein Het Loo verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor vermissing, verlies, diefstal of vernieling van geld, kleding, voertuigen, vervoermiddelen en andere goederen van welke aard dan ook.

Artikel 4. Toegang & eigen verantwoordelijkheid

Iedere bezoeker die het Paleispark betreedt doet dit volledig op eigen verantwoording en voor eigen risico. Kroondomein Het Loo kan op géén enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, ongevallen, vermissing of ziekte of andere vormen van schade, in welke vorm ook, ongeacht de oorzaak hiervan. Evenmin draagt Kroondomein Het Loo verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor vermissing, verlies, diefstal of vernieling van geld, kleding, voertuigen, vervoermiddelen en andere goederen van welke aard dan ook.

Artikel 5. Gebruik van het Paleispark.

1. Het Paleispark is alleen toegankelijk op wegen en paden.

2. Honden, katten, paarden en andere (huis)dieren zijn binnen het Paleispark niet toegestaan. Uitzondering hierop vormen blindegeleidehonden en hulphonden bij uitoefening van hun taak.

3. Motorvoertuigen zijn niet toegestaan in het Paleispark. Dit geldt ook voor fietsen en andere wielvoertuigen zoals steps. Uitzondering hierop zijn scootmobiels en rolstoelen die nodig zijn voor personen die niet mobiel of slecht ter been zijn.

4. Het is verboden om te vissen.

5. Het is verboden om radiografisch bestuurbare vliegtuigen, boten, auto’s, drones e.d. te gebruiken.

6. Het is niet toegestaan om geluids- of muziekapparatuur te gebruiken.

7. Het zwemmen of het zich op een andere wijze bevinden in of op het water is niet toegestaan.

8. Tijdens het winterseizoen is het verboden om zich op het ijs van de veldvijvers of andere wateren binnen het Paleispark te begeven. In zeldzame gevallen kan Kroondomein Het Loo het ijs op de Veldvijvers vrijgeven.

Artikel 6. Toestemming vragen

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kroondomein Het Loo mag/mogen er binnen het Paleispark:
1. geen commerciële activiteiten worden ontplooid;

2. geen groepsevenementen of groepsactiviteiten worden georganiseerd. (bijv. feest of sport);

3. geen goederen, waren of diensten worden aangeboden, verkocht, uitgestald of tentoongesteld;

4. geen goederen, waren of dieren worden verhuurd of diensten worden aangeboden;

5. geen reclame worden verspreid op welke manier dan ook (bijv. flyeren);

6. er geen (metaal)detector worden gehanteerd.

Versienummer: RO.21.03